Общи условия

 І. Терминология

1.”Потребител” е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата www.hairbymi.bg
2. “Поръчка” е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна пощa.
3. “Услуги” са всички действия, осъществявани от Хеър Бай Ми ЕООД  при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин. 
4. „Електронен магазин” – настоящият уеб магазин www.hairbymi.bg , който предлага чрез електронна търговия козметични продукти и услуги.

 ІІ. Собственик

 1.  Съгласно ЗЗП ви предоставяме следната информация:

1.1. Собственик на електронния магазин e фирма ХЕЪР БАЙ МИ – ЕООД, ДДС №BG203777489, МОЛ: Мария Иванова, Адрес: ул. ПРОФ. ХРИСТО ДАНОВ №15 вх.В ет.6 ап.58, гр.СОФИЯ. 
1.2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт. 
1.3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка.  Цените за доставка са посочени отделно и представляват сумата за доставка на конкретната куриерска фирма. 
1.4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

 1. В съдържанието на електронния магазин www.hairbymi.bg са използвани запазените знаци и марки, снимки на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта са собственост на ХЕЪР БАЙ МИ ЕООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.
 2. Идентифициране на потребителя и неговите действия при ползването на електронния магазин www.hairbymi.bg става чрез неговия IP адрес.

 ІІІ. Регистрация и пазаруване

 1. Пазаруването в електронния магазин www.hairbymi.bg се извършва по няколко начина

1.1 Регистрация на потребителя чрез създаване на потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия.
1.2 Пазаруване без регистрация. 
1.3 Поръчка, направена по телефона. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. 

IV. Условия за връщане на закупена стока от www.hairbymi.bg
В случай, че желаете да върнете закупен от нас продукт, можете да се ъзползвате от това Ваше право в рамките на 14 /четиринадесет/ календарни дни от датата на покупката. Задължително условие е продукта да не е използван или отварян и да пазите касовия бон.

www.hairbymi.bg е задължен да възстанови на Потребителя в пълен размер заплатените от него суми, не по-късно от 30 работни дни, считано от деня, в който Потребителя е упражнил правото си на отказ от закупените стоки, при условие, че са в горепосочения запазен вид.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането, в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни.

V. Права и задължения на двете страни

 1. Успешно регистрираният потребител, както и този, който прави поръчка по телефона или поръчка чрез сайта на електронния магазин www.hairbymi.bg получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.
 2. Потребителят има право:

2.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин www.hairbymi.bg по реда и условията, посочени в него. 
2.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка. 
2.3. На доставка на заявения продукт/и или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

 1. Потребителят е длъжен:

3.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред. 
3.2. Да уведомява незабавно  ХЕЪР БАЙ МИ ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги. 
3.3. Да не извършва злоумишлени действия.

 1. Електронният магазин www.hairbymi.bg има право:

4.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители. 
4.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай www.hairbymi.bg не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация. 
4.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им. 
4.4. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен  www.hairbymi.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ХЕЪР БАЙ МИ ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба.
4.5. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

 1. Електронният магазин www.hairbymi.bg:

5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
5.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите. 
5.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин www.hairbymi.bg. 
5.4. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им. 
5.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин www.hairbymi.bg

5.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 1. Други
 2. Вие се съгласявате да получавате търговски съобщения по електронна поща
 3. Лични данни
 4. Подаване на лична информация

С цел закупуването на продукти или услуги от електронен магазин www.hairbymi.bg вие подавате лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт и доставка на потребителя .  Електронният магазин използва личната информация единствено с цел да подобри услугите, които предлага, и за да получи необходимите данни за изпълнение на вашата поръчка за продукти или услуги. Изпратената от вас информация не се предоставя на трети лица.

        6. Електронният магазин www.hairbymi.bg:
6.1. Не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

        7. Хипервръзки
www.hairbymi.bg не поема никаква отговорност за съдържание, както и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни на “ХЕЪР БАЙ МИ” ЕООД, ЕИК BG203777489, е съгласувана с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и обхваща начина, по който събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме информацията Ви в условията на гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване и на подходящи редовно изпитвани, преценявани и оценяни откъм ефективността технически и организационни мерки.

Като ползвате този уебсайт, Вие изразявате Вашето съгласие с общите условия на тази политика за защита на лични данни. Ако не сте съгласни с нея, моля не предоставяйте каквито и да е лични данни на този уебсайт.